Odluke u ime građana: Izveštaj o šestomesečnom trošenju novca iz opštinskog budžeta - Kako je lokalna samouprava potrošila 493 miliona dinara?

  09 septembar 2016
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

U šestomesečnom izveštaju o trošenju novca iz budžeta opštine, koji je 31. avgusta usvojen na 6. sednici Skupštine opštine, navodi se da postoji budžetski suficit u iznosu od oko 148 miliona dinara zbog uplate PIK-a „Bečej“ za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (obaveza iz 2015. godine plaćena u prvoj polovini 2016) i naknade za zaštitu životne sredine, a programi za trošenje ovih namenskih sredstava usvojeni su u prvom rebalansu opštinskog budžeta. Inače, u prvih 6 meseci 2016. godine primanja i prihodi budžeta bili su 646,7 miliona dinara, a preneta sredstva iz prošle godine 189 miliona dinara, što ukupno iznosi 836,4 miliona dinara korigovano za povraćaj sredstava u budžet od PD EPS-Snabdevanje za pogrešno izvršene uplate u iznosu od 18.857 dinara i 87.479 dinara i od Muzičke škole „Petar Konjović“, povraćaj neutrošenih sredstava u iznosu od 256.000 dinara, te je to ukupno 836,8 miliona dinara, dok su ukupni rashodi i izdaci bili 493,5 miliona dinara.

Razlika ukupnih prihoda i primanja, prenetih sredstava i ukupnih rashoda i izdataka iznosi 343,2 miliona dinara.

Odnos prihoda i rashoda

U prvoj polovini 2016. godine poreski prihodi bili su 330,9 miliona dinara, neporeski prihodi 175,9 miliona, a transferi 120,8 miliona dinara.
Najveći deo izdataka, od ukupno 479,4 miliona dinara činili su rashodi za zaposlene u iznosu od 114,3 miliona, za korišćenje roba i usluga potrošeno je 184,9 miliona, za otplate kamata 2,4 miliona, za subvencije 7 miliona, za prava iz socijalnog osiguranja oko 15 miliona, a ostali rashodi su bili 23,5 miliona dinara, tekući transferi 77,1 miliona, ostale donacije, dotacije i transferi 7,4 miliona, kapitalni rashodi 39 miliona, a kapitalni transferi 8,1 milion.
Za glavnice kredita za šest meseci je plaćeno 14,1 milion dinara.

Prihodi budžeta

U prvih šest meseci godine od poreza na zarade opštinski budžet je prihodovao 158,3 miliona dinara (to je 52,27 odsto od planiranih 303 miliona za 12 meseci), od poreza na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaćaju paušalno ostvareni neto prihodi po rešenju Poreske uprave su 3,3 miliona (55,8 odsto, ukupno je planirano 6 miliona), od poreza na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaćaju prema stvarno ostvarenom prihodu samooporezivanjem 13,1 milion (69,1 odsto, ukupno je predviđeno 19 miliona), od poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari 828.019 dinara (55,2 odsto, ukupno je planirano 1,6 miliona), od poreza na ostale prihode 14,6 miliona (54,1 odsto, ukupno je planirano 27 miliona), a od poreza na prihode sportista i sportskih stručnjaka 491.623 dinara (28,9 odsto, ukupno je planirano 1,7 miliona).
Prihodi od poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige bili su 48,6 miliona (52,9 odsto, ukupno je planirano 92 miliona), od poreza na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige 34 miliona (48,6 odsto, ukupno je planirano 70 miliona), od poreza na nasleđe i poklone po rešenju Poreske uprave 2,1 milion (87,1 odsto, ukupno je planirano 2,5 miliona), od poreza na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti 16,4 miliona (68,5 odsto, ukupno planirano 24 miliona), od poreza na prenos apsolutnih prava na motornim vozilima po rešenju Poreske uprave 3,3 miliona (55,6 odsto, ukupno je planirano 6 miliona).
Interesantno je da nije naplaćeno ništa, niti je planirano, od komunalne takse za priređivanje muzičkih programa u ugostiteljskim objektima, a prihod od komunalne takse za korišćenje reklamnih panoa za celu godinu treba da bude 10.000 dinara, ali za pola godine je ostvarenje nula (ništa nije naplaćeno).
Prihod od komunalnih taksi za motorna vozila bio je 7,7 miliona dinara (48,5, ukupno je planirano 16 miliona), u ime naknade za emisije CO2, NO2 naplaćeno je oko 210.000 dinara od planiranih 1,1 milion (ostvarenje 19,1 odsto), na ime boravišne takse naplaćeno je oko 188.000 dinara od planiranih 1,5 miliona (ostvarenje je svega 12,5 odsto), dok je plaćeno 21,3 miliona dinara (85,5 odsto) od ukupno planiranih 25 miliona kao posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine. Prihodi od komunalnih taksi za isticanje firme na poslovnom prostoru iznosili su oko 6 miliona dinara (50 odsto, za celu godinu je planirano 12 miliona).
Transferi sa viših nivoa vlasti u prvih 6 meseci godine pristizali su u nešto manjem obimu, pokrajina je u opštinski budžet uplatila 5,7 miliona namenskih transfera (23,5 odsto, planirano je ukupno 24,5 miliona), a iznos nenamenskih transfera iz pokrajine je 77,3 miliona (50 odsto, ukupno je planirano 154,6 miliona), a za kapitalne namenske transfere pokrajina je uputila 37,7 miliona (oko 30 odsto, ukupno je predviđeno 128,8 miliona).
U opštinskom budžetu od zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u prvih 6 meseci godine ostvareno je 150,7 miliona dinara, duplo više nego što je planirano, naime, plan je bio 70 miliona (ostvarenje je 212 odsto). Prihodi od naknade za korišćenje građevinskog zemljišta iznose 1,1 milion od planiranih dva miliona (57 odsto).
Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od tržišnih organizacija su 9,6 miliona (ostvarenje je 54 odsto), od naplaćivanja raznih taksi ostvareno je oko 3 miliona dinara (26 odsto), prihodi od novčanih kazni za prekršaje su 3,5 miliona dinara (45 odsto). Primanja od domaćih zaduživanja su oko 18 miliona (ostvarenje 9 odsto, planirano 191 milion).

Rashodi budžeta

Za plate, dodatke i naknade zaposlenih u prvih šest meseci 2016. godine plaćeno je 91,5 miliona dinara (ostvarenje je 44,5 odsto, ukupno je planirano 205 miliona za 12 meseci), za socijalne doprinose na teret poslodavca potrošeno je 16,4 miliona (44,5, ukupno je planirano 36,8 miliona), za naknade u naturi 409.000 dinara (19 odsto, ukupno je planirano 2,1 milion), za socijalna davanja zaposlenima 328.000 dinara (6,7 odsto, ukupno je planirano 4,8 miliona), za naknade za zaposlene 2,9 miliona (42 odsto, ukupno 7 miliona), a za nagrade zaposlenima, u tom iznosu su i ostali posebni rashodi, 2,6 miliona (37 odsto, ukupno 7,2 miliona).
Za takozvane stalne troškove plaćeno je 63 miliona (49 odsto, ukupno 128 miliona), za troškove putovanja 1,8 miliona (33 odsto, ukupno 5,4 miliona), za usluge po ugovoru 23,8 miliona (42 odsto, ukupno 56,9 miliona), za specijalizovane usluge 78 miliona (32 odsto, ukupno 242 miliona), za tekuće popravke i održavanje 6,6 miliona (21 odsto, 31,7 miliona), za materijal 11 miliona (37 odsto, ukupno 30,3 miliona).
Za otplatu domaćih kamata potrošeno je 2,4 miliona dinara (16 odsto, ukupno 15,2 miliona), na ime subvencija nefinansijskim organizacijama i preduzećima plaćeno je 7 miliona (32 odsto, ukupno 22 miliona), za donacije, dotacije i transfere potrošeno je 92 miliona dinara (46,7 odsto, ukupno 198 miliona), za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 15 miliona (54,6 odsto, ukupno 27,56 miliona), nevladinim organizacijama upućeno je 16,5 miliona dinara donacija (61,7 odsto, ukupno 26,7 miliona), porezi, obavezne takse i kazne bili su 2,2 miliona (60 odsto, ukupno 3,7 miliona), novčane kazne i penali po rešenju sudova iznosili su 2,3 miliona (41,6 odsto, ukupno 5,7 miliona), a naknade štete od državnih organa 2,3 miliona (36,6 odsto, ukupno 6,5 miliona).
Za zgrade i građevinske objekte planira se potrošnja 326 miliona dinara, od toga je za šest meseci potrošeno 10 odsto, to jest 32,6 miliona dinara, za mašine i opremu potrošeno je 3,2 miliona (oko 16 odsto, ukupno 19,9 miliona), za ostale nekretnine i opremu planirano je 9 miliona, od toga u prvih 6 meseci godine nije potrošeno ništa, za kultivisanu imovinu potrošeno je 3,1 milion (52 odsto, ukupno 6 miliona). Za otplatu glavnice domaćim kreditorima upućeno je 14 miliona od planiranih 35 (ostvarenje je 40 odsto).

Veliki projekti u drugoj polovini godine?

Prema programskoj strukturi rashodi opštinskog budžeta u prvoj polovini 2016. godine su bili sledeći: za strateško, prostorno i urbanističko planiranje potrošeno je 28,9 miliona (ostvarenje je 40,7 odsto), za projekat dobijanja dozvole za upotrebu termalne vode iz bušotine BČ HT-3/09 plaćeno je 1,7 miliona (90 odsto), za rekonstrukciju trga u Bečeju planiran je iznos od 143,7 miliona dinara (nije potrošeno ništa), za rekultivaciju degradiranog prostora Donji rit-Bečej 4,3 miliona (nije potrošeno ništa).
U okviru programa komunalna delatnost za javni prevoz planirano je 3 miliona dinara (nije potrošeno ništa), za javnu higijenu 8 miliona dinara, a potrošeno je 3,3 miliona (41,6 odsto), za uređenje i održavanje zelenila potrošeno je 5 miliona (41,6 odsto), za javnu rasvetu 1,1 milion (19 odsto), za ostale komunalne usluge 2,8 miliona (20 odsto), za sanaciju mrtvačnice sa terasom na pravoslavnom groblju u B. P. Selu planirano je 3 miliona (nije potrošeno ništa), za izgradnju pijace u Drljanu 390.000 dinara (nije potrošeno ništa), za proširenje javne rasvete u delu ulice Lovačka u Bečeju trebalo bi da se potroši 1,3 miliona, a potrošeno je svega 1 odsto planiranog novca, za izgradnju fekalne kanalizacije u ulicama Potiska, Severa Đurkića, Šandora Petefija i Neznanog junaka u Bečeju potrebno je 4,3 miliona (potrošeno je 9 odsto), za izradu projekta za izvođenje za potrebe građenja toplane na biomasu planiran je iznos od 10 miliona dinara, a potrošeno je 4,9 (49 odsto), za idejni projekat sanacije osvetljenja u Bačkom Gradištu potrebno je 3,2 miliona (nije potrošeno ništa), za izgradnju rasvete na pravoslavnom groblju planirano je 3,7 miliona (nije potrošeno ništa), za rekonstrukciju ulične rasvete u ulicama Hajduka Veljka, Uroša Predića, Svetozara Miletića, Svetozara Markovića i Zmaj Jovine u Bečeju planiran je iznos od 8,2 miliona, a potrošeno je 7,7 (95 odsto), za prvu fazu vodozahvata i priključnog cevovoda u naselju Bačko Petrovo Selo plan je da se potroši 49,8 miliona (ostvarenje je 0 odsto), za tehnološki projekat za dezinfekciju vode za piće mešovitim dezinfektantom proizvodnim procesom elektrolize vodenog rastvora soli na mestu potrošnje u MZ Bačko Gradište potrebno je 19,6 miliona, a potrošeno je 12,4 (64 odsto), za glavni projekat kanalizacije otpadnih voda u ulici Ištvana Nađa potrošeno je 1,3 miliona (96 odsto), za kolektor otpadnih voda i kanalizacije u delu ulice Republikanska potrebno je 5 miliona dinara, a nije potrošeno ništa.

Krediti

U izveštaju o realizaciji opštinskog budžeta od 1. januara do 30. juna navode se podaci i o kreditima opštine.
Prvi kredit u poslednjih 10 godina opština je podigla u novembru 2006. godine. Ugovor o kreditu je zaključen sa Bankom Intesom na iznos od 1,26 miliona evra, to je u to vreme, po srednjem kursu narodne banke Srbije bio 100 miliona dinara. Veći deo kredita, 75 miliona dinara, bio je namenjen za rekonstrukciju i izgradnju ulica, vodovoda i kanalizacije na teritoriji opštine, a 25 miliona dinara za projekat iz Nacionalno-investicionog plana Republike Srbije.
Do kraja 2007. godine kredit je realizovan u iznosu od 101.283.462 dinara (1,25 miliona evra). U toku 2006. i 2007. godine Javnom preduzeću Stankom upućeno je 78 miliona, Mesnoj zajednici „Bratstvo jedinstvo“ 2,5 miliona, Mesnoj zajednici Bačko Gradište 7,46 miliona, Mesnoj zajednici Bačko Petrovo Selo 9,6 miliona, Mesnoj zajednici Mileševo 2,39 miliona, a Javnom preduzeću Vodokanal 1,18 miliona dinara. U toku korišćenja kredita plaćeni su drugi troškovi kredita u iznosu od 1.013.182 dinara. Period otplate ovog kredita teče od 10. novembra 2006. do 10. novembra 2016. godine. Nominalna kamatna stopa je 7,06 %, a efektivna 7,67 % godišnje. Ukupan iznos kamate kredita je 37,9 miliona dinara, a ostali troškovi iznose milion dinara. Iznos otplatne rate je 877.193 dinara, a dosad je plaćeno 32,5 miliona dinara kamate. Ukupan iznos do 30. juna otplaćenih rata je 126,7 miliona dinara, a treba da se plati još 5 rata kredita, to jest oko 6 miliona dinara. Opština redovno plaća svoje mesečne rate kredita, osim u 2007. godini, kada je plaćeno samo 7 umesto 12 rata.
Pored kredita iz 2006. godine, lokalna samouprava se kreditno zadužila u septembru 2010. godine, kada je sa Bankom Intesom zaključila ugovor o namenskom kreditu, a u januaru 2011. godine i aneks kredita na 876.080 evra, po srednjem kursu na dan zaključenja ugovora to je bilo oko 92 miliona dinara. Kredit je bio namenjen za izradu i realizaciju urbanističko-tehničkih projekata, rekonstrukciju magistralnog toplovoda, uređenje funkcionisanja javnih ustanova i komunalne infrastrukture na teritoriji opštine, kao i za realizaciju IPA projekta prekogranične saradnje.
Do kraja 2011. godine kredit je realizovan u ukupnom iznosu od 91.521.717 dinara (874.117 evra). U toku 2010. i 2011. godine JP Stankom je plaćeno 26,5 miliona, JP Komunalac 3,57 miliona, JP Toplana 25,1 milion, JP Vodokanal 4,1 milion, ogranku Narodne biblioteke u Bačkom Petrovom Selu 5,58 miliona, školi „Bratstvo“ 1,9 miliona, OŠ „Zdravko Gložanski“ u Radičeviću 3,6 miliona, MZ Radičević 1,4 miliona, MZ Bačko Petrovo Selo 5,3 miliona, Dečjem vrtiću „Labud Pejović“ 13,3 miliona dinara, ogranku Narodne biblioteke u Radičeviću 271.400 dinara, a Fondaciji „Poverelo“ 606.874 dinara.
U toku korišćenja kredita plaćeni su drugi troškovi u ukupnom iznosu od 306.441 dinara.
Ukupan iznos kredita je bio 91,26 miliona dinara, a period otplate je od 9. septembra 2010. do 9. septembra 2020. godine.
Nominalna kamatna stopa je 6,14 %, a efektivna 6,48 % godišnje. Kamata iznosi 23,8 miliona dinara, a drugi troškovi kredita još 213.803 dinara. Do sada je otplaćeno 20,9 miliona dinara kamate. Opština redovno otplaćuje kredit, osim u 2011. godini, kada je otplaćeno samo tri rate, i do 30. juna 2016. godine otplaćeno je 53,5 miliona dinara kredita, a preostala je još 51 rata kredita, odnosno 50,9 miliona dinara.
Ugovor o još jednom kreditu lokalna samouprava zaključila je u septembru 2014. godine. Ugovor o dugoročnom investicionom kreditu potpisan je sa Unikredit bankom na iznos od 1,13 miliona evra po srednjem kursu Narodne banke, s tim što na dan povlačenja sredstava zahtevani iznos kredita ne može premašiti iznos od 135.000.000 dinara. Kredit je namenjen za finansiranje projekta rekonstrukcije trga u Bečeju sa izgradnjom vrelovoda DN150, radi povezivanja magistralnih vrelovoda „sever” i „jug”.
Fiksna kamatna stopa kredita je 5,40 %, a efektivna 5,64% godišnje. Period mirovanja kredita je 24 meseca, prva rata bi trebala da stigne na naplatu 15. septembra 2016. godine. Datum plaćanja poslednje rate je 15. septembar 2023. godine.
Rok raspoloživosti kredita je 31. decembar 2016. godine (period produžen aneksom). U izveštaju o trošenju novca iz opštinskog budžeta navodi se da do kraja juna meseca novac nije korišćen, a plaćena je jednokratna naknada po kreditu u iznosu od 477.089 dinara u toku 2015. godine.
Potom, takođe u septembru 2014. godine zaključen je ugovor o dugoročnom investicionom kreditu sa Unikredit bankom na iznos od 167.865 evra po srednjem kursu Narodne banke, s tim što na dan povlačenja sredstava zahtevani iznos kredita ne može premašiti iznos od 19,98 miliona dinara.

Rezerve

U budžetu opštine za 2016. godinu planirano je 4 miliona dinara za stalnu budžetsku rezervu, a u prvih 6 meseci godine rezerva nije korišćena. Drugačija je situacija s tekućom budžetskom rezervom koja je planirana u iznosu od 10 miliona dinara. U prvoj polovini 2016. godine od tog iznosa potrošeno je 5 miliona dinara: za predsednika opštine 251.000 dinara, za osnovno obrazovanje 1,2 miliona, za srednje obrazovanje 164.000 dinara, za kulturu 100.000 dinara, za fizičku kulturu 176.000 dinara, za JP Direkcija za izgradnju 1,1 milion, za razvoj zajednice 1,2 miliona i za zdravstvo (Dom zdravlja) 795.000 dinara.

Do kraja juna 2016. godine potrošeno je 15,9 miliona dinara, a plaćeno je za projekat sanacije sanitarnih čvorova u Osnovnoj školi „Sever Đurkić” 1,9 miliona dinara, za projekat sanacije sanitarnih čvorova, instalacije vodovoda i kanalizacije u Osnovnoj školi „Zdravko Gložanski” 3,9 miliona dinara, za projekat treće faze izgradnje fiskulturne sale u Osnovnoj školi „Petefi Šandor” 3,7 miliona dinara, za kružni tok saobraćaja na raskrsnici državnih puteva I reda br. 3 i II reda br. 122 u Bečeju 4,7 miliona dinara i za rekonstrukciju dela zadužbine Bogdana Dunđerskog 1,5 miliona (bilo je predviđeno da se za taj projekat, uključujući i komunalno uređenje pripadajućeg trga potroši ukupno do 5,5 miliona).
Period raspoloživosti kredita je 31. decembar 2016. godine (period produžen aneksom). Fiksna kamatna stopa kredita je 5,40 %, a efektivna 5,64% godišnje. Period mirovanja kredita je 24 meseca, dospeće prve rate je 15. septembar 2016. godine, a poslednje 15. septembar 2023. godine. Jednokratna naknada po kreditu plaćena je u iznosu od 71.550 dinara. Plaćena kamata u 2014. godini je 36.473 dinara, u 2015. godini 501.117 dinara, a u 2016. godini 362.519 dinara.
Obaveze po kreditu 30. juna bile su 16,1 milion dinara.

Realizacija budžeta u prvoj polovini 2015. godine

Podsetimo da su prošle godine od 1. januara do 30. juna ukupni prihodi i primanja opštinskog budžeta bili 432,3 miliona dinara, a preneta sredstva (iz 2014. godine) 268,6 miliona, što je ukupno iznosilo 700,9 miliona dinara, a korigovano za povraćaj sredstava pokrajini u iznosu od 362.100 dinara po ugovoru od 07.12.2010. godine, za isplaćene akontacije za službeni put u inostranstvo u iznosu od 114.299 dinara i za povraćaj sredstava u budžet od JP Direkcije za izgradnju u iznosu od 30.995 dinara, te je ukupan iznos bio 700,4 miliona dinara.
Ukupni rashodi i izdaci za prvih šest meseci 2015. godine bili su 458,6 miliona dinara. Budžetski deficit je u prvoj polovini 2015. godine bio 16,3 miliona dinara, pisalo je prošle godine u izveštaju o izvršenju opštinskog budžeta u prvoj polovini godine.

I najzad, opština je sa Bankom Intesom, takođe u septembru 2014. godine zaključila ugovor o namenskom kreditu na iznos od 47,4 miliona dinara indeksirano u evrima po srednjem kursu Narodne banke na dan puštanja kredita u tečaj.
Kredit je namenjen za projekat sanacije, zatvaranja i rekultivacije deponije „Botra” u iznosu do 43,9 miliona dinara, za projekat izgradnje nove toplotne podstanice u Tehničkoj školi u iznosu do milion dinara, za projekat dobijanja dozvole za upotrebu termalne vode iz bušotine BČ XT-3/09 u iznosu do 2,5 miliona dinara.
Period raspoloživosti kredita je bio 30. jun 2016. godine (period produžen aneksom), fiksna kamatna stopa je 4,85 %, a efektivna 4,89 % godišnje. Naknada za obradu zahteva je 0,2 % od iznosa iskorišćenog kredita, a period mirovanja je 24 meseca. Dospeće plaćanja prvog mesečnog anuiteta je 19. septembar 2016, a poslednjeg isti datum 2023. godine.
U toku 2014. godine kredit je realizovan u iznosu od 99.000 dinara (822 evra) i novac je prenet firmi „Geco inženjering“ iz Beograda. U toku 2015. godine kredit je realizovan u iznosu od 20,9 miliona dinara: firmi „Geco inženjering“ 231.000 dinara i 627.000 dinara, a firmi „Uniprotekt“ d.o.o. iz Novog Sada 7,2 miliona dinara, a firmi „Eko maber inženjering“ iz Pančeva 12 miliona dinara (sve navedene firme radile su na realizaciji projekta gradskog smetlišta), a Tehničkoj školi je upućeno oko 818.000 dinara. Do sredine 2016. godine plaćeno je firmi „Geco inženjering“ 1,4 miliona dinara za projekat dobijanja dozvole za upotrebu termalne vode iz bušotine BČ XT-3/09 i firmi „Eko maber inženjering“ 10 miliona za sanaciju gradskog smetlišta.
U 2015. godini plaćena je kamata u iznosu od 19.774 dinara, a u 2016. godini 479.590 dinara. Obaveze po ovom kreditu 30. juna bile su 33,6 miliona dinara.

R.M. (Nastavak u narednom broju Bečejskog mozaika)

(Tekst je deo medijskog projekta „Odluke u ime građana“ koji sufinansira opština Bečej, 2. deo)

 

 

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija