Bečejski akcioni plan: Kakvi su rezultati borbe protiv korupcije?

  10 februar 2021
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Javnost opštine Bečej do sutra zvanično ništa neće znati o tome šta je ostvareno od predviđenih aktivnosti, ciljeva i mera u Lokalnom akcionom planu za borbu protiv korupcije opštine Bečej, jer bi izveštaj o učinjenom - u 2019. godini - trebalo da bude usvojen na sutrašnjoj (11. februar) sednici Skupštine opštine Bečej.

Godišnji izveštaj o primeni Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije za 2019. godinu je Opštinsko veće usvojilo 29. decembra 2020. i uputilo ga je na razmatranje i donošenje Skupštini opštine.

Inače, ranije je objavljeno da će Radno telo za praćenje primene Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije početkom 2020. godine sačiniti izveštaj za prethodnu godinu i uputiti ga nadležnima i javnosti.

Antikorupcijski plan opštine Bečej od 2019. do 2023. godine usvojen je na sednici Skupštine opštine 26. juna 2019. godine.

Radno telo i izveštaj

Izveštaj o realizaciji akcionog plana za 2019. godinu predsednik Radnog tela za praćenje primene Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije Goran Strajnić uputio je Opštinskom veću tek 22. decembra prošle godine, stiče se utisak, sa godinu dana zakašnjenja.

Naime, dan ranije je održan polusatni elektronski sastanak samo tri člana radne grupe od ukupno pet, jer su samo tri člana – Goran Strajnić, Sretko Stevanović i Roža Feher – odgovorila na elektronski poziv na sednicu, a preostala dva člana – Branka Cvejanov i Jovana Ilić – kako se navodi u zapisniku, iz opravdanih razloga nisu.

Tako je radno telo sa tri glasa za donelo zaključak kojim je usvojen Godišnji izveštaj o primeni Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije za 2019. godinu.

Redakcija Bečejskog mozaika nema informacija o tome da li će realizacija akcionog plana i dalje biti praćena.

Koji ciljevi su ispunjeni, a koji ne?

Što se tiče ocene ispunjenosti u planu navedenih ciljeva, brojni ciljevi nisu ispunjeni, brojni akti nisu doneseni, to je ukratko, utisak nakon čitanja izveštaja (oko četrdesetak stranica) o ostvarenosti plana, koji je izradilo Radno telo za praćenje primene Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije na čelu sa Goranom Strajnićem.

Na ovom mestu ne postoji mogućnost da analiziramo sve predviđene ciljeve i mere i njihovo ostvarivanje, izdvajamo samo pojedine.

Nisu, recimo, usvojene javne politike kojima se uvode mehanizmi za sprečavanje usvajanja propisa koji sadrže rizike od korupcije.

Nije uspostavljen mehanizam za sprečavanje trgovine javnim ovlašćenjima – trebalo je uspostaviti obavezu organa opštine, javnih službi, javnih preduzeća i drugih organizacija kojima je osnivač opština Bečej, da objave ugovore koje su zaključili sa funkcionerima (u smislu Zakona o Agenciji za sprečavanje korupcije) i sa zaposlenima u organima opštine Bečej (svi ugovori, osim ugovora o radu, na primer, ugovori o delu, ugovori o privremenim i povremenim poslovima itd.).

Nije usvojen opšti akt kojim se reguliše materija sukoba interesa zaposlenih u organima opštine Bečej.

Što se tiče razotkrivanja korupcije kroz zaštitu uzbunjivača i kroz upravljanje prijavama korisnika usluga na rad službenika i organa opštine, radno telo je ocenilo da je postignuta puna primena propisa u oblasti zaštite uzbunjivača, jer, kaže se, usvojen je Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja u Opštinskoj upravi.

Umanjeni su i rizici od korupcije u postojećem sistemu upravljanja javnim preduzećima na lokalnom nivou, jer, piše u izveštaju, usvojen je interni akt kojim se propisuju uslovi i kriterijumi za imenovanje vršioca dužnosti direktora, te je opština obezbedila adekvatan mehanizam kako bi umanjila rizike od korupcije u postojećem sistemu upravljanja javnim preduzećima.

Kaže se u izveštaju i da je obezbeđena potpuna dostupnost informacija o svim organima javne vlasti koje opština Bečej osniva i delom ili u potpunosti finansira ili kontroliše – jer na internet stranici opštine postoji registar svih javnih službi, javnih preduzeća i drugih organizacija koje opština osniva, delom ili u potpunosti finansira ili kontroliše, a koji sadrži informacije o osnivanju, finansiranju, utrošku sredstava, organima upravljanja, rezultatima poslovanja itd.

Nije, međutim, uspostavljena procedura i kriterijumi za davanje saglasnosti na predlog projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije, nije propisana ni obaveza da lokalna samouprava obavlja procenu uticaja javno-privatnog partnerstva na načelo konkurentnosti.

Kaže se u izveštaju i da je uspostavljen efikasan sistem finansijskog upravljanja i kontrole, to jest sprovedena je analiza potreba, resursa i kapaciteta za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole itd.

Rokovi

Rokovi za realizaciju pojedinih aktivnosti iz antikorupcijskog plana opštine „istekli“ su poslednjeg dana 2019. godine, međutim, navedeno u planu nije realizovano u tom roku, ali ni pet meseci kasnije, objavio je Bečejski mozaika početkom juna 2020.

S obzirom na to da javnost nije obaveštena o tome da li su antikorupcijskim planom usvojena predviđena dokumenta u datom roku, do kraja 2019. godine, redakcija Bečejskog mozaika je lokalnoj samoupravi početkom februara 2020. godine uputila zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Kratak odgovor načelnika Opštinske uprave redakcija je primila 30. marta u kom se navodi: „Povodom Vašeg zahteva od 05.02.2020. a u vezi primene antikorupcijskog plana obaveštavam vas da je usvojen Građanski vodič kroz budžet i Pravilnik o primeni i praćenju primene Zakona o uzbunjivačima koji su i objavljeni na sajtu www.becej.rs“.

Osim građanskog budžeta i Pravilnika o primeni i praćenju primene Zakona o uzbunjivačima trebalo je do kraja 2019. godine uraditi mnogo više.

Naime, predviđeno je, recimo, da Skupština opštine, Opštinsko veće, načelnik Opštinske uprave, radno telo, predsednik opštine, predsednik Skupštine opštine usvoje, donesu, izrade brojne akte, kao i rešenja, odluke, registre, prezentacije itd.

Antikorupcijski plan opštine – projekat Bečejskog udruženja mladih (BUM) koji je sa 1,5 miliona dinara finansirala Agencija za borbu protiv korupcije – „u startu“ je kasnio pola godine.

Uprkos tome što su u septembru 2018. godine na konferenciji za novinare predsednik opštine Dragan Tošić i predsednik BUM-a Aleksandar Đekić „obećali“ da će plan, izrađen u saradnji opštine i nevladinog udruženja, biti usvojen u januaru 2019. godine, dokument je u lokalni parlament stigao tek u junu.

Predviđeno je da se ostvarenje plana prati u jednogodišnjem projektnom periodu.

R.M. (Ilustracije: pixabay.com)

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija