Odluke u ime građana 2019: Mali vodič kroz budžet – poreski prihodi 48 odsto budžeta

  29 decembar 2019
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Vladajuća odbornička većina je na sednici Skupštine opštine 24. decembra usvojila opštinski budžet za 2020. godinu.

Planirani prihodi i primanja i rashodi i izdaci budžeta opštine za 2020. godinu iznose 1.798.493.000 dinara, od toga sredstva iz budžeta 1.370.620.000 dinara, prihodi budžetskih korisnika iz ostalih izvora 41.474.000 dinara, prihodi iz izvora drugih nivoa vlasti 251.399.000 dinara i preneta sredstva 135.000.000 dinara. Potreban novac za finansiranje budžetskog deficita u iznosu od 96.672.000 dinara, otplatu glavnice za uzete kredite u iznosu od 146.200.000 dinara i nabavku domaće finansijske imovine u iznosu od 1.000 dinara obezbediće se iz primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u iznosu od 107.873.000 dinara i od prenetih neutrošenih sredstava u iznosu od 135.000.000 dinara. Od planiranih prihoda i primanja budžeta opštine poreski prihodi čine 48,86%, donacije i transferi 24,41%, drugi prihodi 11,11%, primanja od prodaje nefinansijske imovine 9,14% i primanja od domaćih zaduživanja 6,48%.

Maksimalan broj zaposlenih

U skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u Odluci o budžetu sredstva za plate se obezbeđuju za 136 zaposlenih u lokalnoj administraciji na neodređeno vreme i 52 na određeno vreme – od njih 17 izabranih i 12 postavljenih lica.
Obezbeđuju se i sredstva za plate Predškolskoj ustanovi „Labud Pejović“ za 97 radnika na neodređeno vreme i za 38 na određeno vreme.

Za šta je odgovorno Opštinsko veće?

Predsednik opštine je izvršilac budžeta. Opštinsko veće – opštinska vlada – odgovorno je za sprovođenje fiskalne politike i upravljanje javnom imovinom, prihodima i rashodima i izdacima na način koji je u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu. Predsednik opštine je ovlašćen da, u skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu, može podneti zahtev Ministarstvu finansija za odobrenje fiskalnog deficita iznad utvrđenog deficita od 10% ukoliko je rezultat realizacije javnih finansija.

Investiranje opštinskog novca

Novčana sredstva na konsolidovanom računu trezora mogu se investirati u 2020. godini samo u skladu sa članom 10. Zakona o budžetskom sistemu, pri čemu su, u skladu sa istim članom zakona, predsednik opštine, odnosno lice koje on ovlasti, odgovorni za efikasnost i sigurnost tog investiranja. Za finansiranje deficita tekuće likvidnosti, koji može da nastane usled neuravnoteženosti kretanja u prihodima i rashodima budžeta, predsednik opštine može se zadužiti u skladu sa odredbama člana 35. Zakona o javnom dugu.

Bez naknada i bonusa

U budžetskoj 2020. godini neće se raditi obračun i isplata božićnih, godišnjih i drugih vrsta naknada i bonusa predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima za direktne i indirektne korisnike sredstava budžeta, osim jubilarnih nagrada za zaposlene koji su to pravo stekli u 2020. godini.

Rodno budžetiranje i javnost

Opština Bečej je donela godišnji plan za postepeno uvođenje rodno odgovornog budžetiranja kod korisnika u 2020. godini i to se i nalazi u budžetu opštine.
Opština Bečej će nakon usvajanja Odluke o budžetu za 2020. godinu izraditi i na sajtu objaviti na jednostavan način vodič kroz građanski budžet u cilju informisanja i objašnjenja građanima o načinu trošenja i za koje svrhe se planira trošenje budžetskih sredstava.

Rasterećenje privrede?

Okosnicu budžetske i fiskalne politike u narednoj godini čine sledeće mere, piše u obrazloženju budžeta: rasterećenje privrede – podsticaj rastu i zapošljavanju smanjenjem fiskalnog opterećenja, značajno povećanje javnih investicija a najviše na infrastrukturnim projektima; napuštanje kriznih mera koje su bile na snazi u okviru programa fiskalne konsolidacije – međutim, ne kaže se podrobno kako će se postići rasterećenje privrede, recimo, smanjenjem fiskalnog opterećenja…

Direktni i indirektni korisnici

Direktni korisnici budžeta opštine Bečej su Skupština opštine, predsednik opštine, Opštinsko veće, Opštinska uprava, pravobranilaštvo opštine i zaštitnik građana (nema ga godinama). Indirektni korisnici budžeta su Predškolska ustanova „Labud Pejović“, Gradski muzej, Narodna biblioteka, Gradsko pozorište, Turistička organizacija opštine Bečej, USKAO „Đorđe Predin Badža“ i mesne zajednice u naseljenim mestima i u Bečeju.

Procena: od prodaje parcela investitorima 142,4 miliona

U obrazloženju budžeta tvrdi se da „su prihodi budžeta za 2020. godinu planirani realno, pošlo se od ostvarenja za tri kvartala ove godine, urađena je realna procena prihoda za zadnji kvartal ove godine i realno je procenjeno uvećanje od 7,6% za 2020. godinu.
Realno je procenjena i uvećana za više od 7,6% stavka prihoda od prodaje građevinskog zemljišta investitorima koja se očekuje u 2020. godini, na bazi primljenih pisama o nameri kupovine parcela od strane investitora u iznosu od 142,4 miliona.

Ostali prihodi u korist nivoa opština povećani su više od 7,6% i iznose 17,16 miliona dinara, jer se očekuje povraćaj sredstava za projekat Mala marina u Bečeju.

Prihodi od posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine uvećani su  u 2020. godini u odnosu na ostvarenje 2019. godine za više od 7,6% na osnovu donete nove Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Bečej i iznose 18 miliona dinara na bazi procene. Nenamenski transferi planirani su u istom iznosu prema Uputstvu ministra finansija koji je bio opredeljen Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu.

Namenski transferi od drugih nivoa vlasti planirani su realno po projektima. Realizacija zavisi od mase sredstava koja bude opredeljena konkursima.

U prvom rebalansu nakon objavljenih konkursa od viših nivoa korigovaće se projekti u Odluci o budžetu za 2020. godinu na realno moguće. „Prilikom planiranja limita rashoda i izdataka za svakog budžetskog korisnika pošlo se od ostvarenja rashoda na nivou 2019. godine, odnosno normalnog funkcionisanja svakog korisnika kao i od planiranih politika u narednom periodu. Ukupnu masu sredstava za plate planirali smo na bazi Uputstva ministarstva finansija na bazi stvarno postojećeg broja zaposlenih radnika i isplaćene mase za plate u 2019. godini. Usled odobrenog povećanja plata od novembra 2019. godine od strane Ministarstva finansija, a po zaključcima Vlade Srbije broj 121-10648/2019 i 121-10654/2019 sa sednice održane 24. oktobra 2019. godine uvećane su mase sredstava za plate u visini odobrenih procenata u 2020. godini“.

Za socijalnu zaštitu „rashodi“ samo 1,91% budžeta

Predložena sredstva Odlukom o budžetu opštine Bečej za 2020. godinu u iznosu od 1.798.493.000 dinara raspoređena su na rashodnoj strani budžeta po namenama i korisnicima tako da u njihovoj strukturi rashodi za zaposlene učestvuju sa 16,79%, korišćenje usluga i roba sa 32%, otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja sa 0,17%, subvencije javnim nefinansijskim preduzećima sa 2,96%, dotacije i transferi sa 10,59%, socijalna zaštita sa 1,91%, ostali rashodi sa 2,80%, osnovna sredstva sa 23,99%, zalihe robe za dalju prodaju sa 0,16 %, otplata glavnice domaćim kreditorima sa 8,13 % i sredstva rezerve sa 0,67%.

Projektovani budžetski deficit u Odluci u budžetu za 2020. godinu iznosi 96.672.000 dinara i pokriće se delom iz prenetih sredstava i iz primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka.

Za geotermalnu  bušotinu 28 miliona

U budžetu opštine prikazani su rashodi po korisnicima po programima i programskim aktivnostima. Kod programa Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje opredeljena su sredstva u iznosu od 31.442.000 dinara – 1,75% ukupnog budžeta. Akcenat je stavljen na opremanje bušotine (geotermalne) u Bečeju sa 28.684.000 dinara.

Kod programa Komunalne delatnosti opredeljeno je ukupno 229.439.000 dinara – 12,76% ukupnog budžeta. Za javno osvetljenje opredeljeno je 9.500.000, za održavanje javnih zelenih površina 55.800.000, za održavanje čistoće na površinama javne namene 9.000.000, za zoohigijenu 38.600.000, od toga 11.200.000 iz programa zaštite životne sredine, za rekonstrukciju mreže za toplotnu energiju 9.920.000, za izgradnju rasvete na Petrovoselskom putu 5.300.000 iz sredstava kredita, za projekat sanacija i izgradnja glavne crpne stanice otpadnih voda naselja Bečej 32.452.000, od toga iz viših nivoa vlasti 5.000.000, za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže sa crpnom stanicom u industrijskoj zoni – I faza 15.342.000, za izgradnju kanalizacije u Maloj Bosni 1.000.000 dinara iz viših nivoa vlasti, za izradu projekta za rekonstrukciju i izgradnju toplovodne distributivne mreže od geotermalne bušotine do postojećih i novih potrošača 7.230.000, za radove na izmuljavanju i zacevljenju kanala u industrijskoj zoni 5.460.000, za izgradnju vodovodne mreže u industrijskoj zoni 4.100.000, za izgradnju vodovodne mreže u ulici Braće Čiplić u Bečeju 300.000, za izgradnju kanalizacije atmosferskih voda u ulici Rade Stanišić u Bečeju 5.550.000, od toga iz viših nivoa vlasti 5.000.000, za rekonstrukciju gradske pijace u Bečeju – I faza 19.300.000, od toga iz viših nivoa vlasti 18.600.000 i za izgradnju pomoćnog objekta postrojenja za dezinfekciju pijaće vode na lokaciji vodozahvata Mileševo 10.585.000 dinara.

Pola miliona za lokalni ekonomski razvoj

Kod programa Lokalni ekonomski razvoj opredeljeno je 500.000 dinara za finansijsku podršku za lokalni ekonomski razvoj samouprave ili 0,03% od ukupnog budžeta.

Za promociju turizma 10 miliona

Kod programa Razvoj turizma predviđeno je 17.731.000 dinara ili 0,99% od ukupnog budžeta. Za promociju turističke ponude planira se potrošiti 10.234.000, od čega iz sopstvenih sredstava 2.483.000 i za festival na vodi („Tanderbal“) 4.385.000 od čega iz sopstvenih sredstava 985.000 i za projekat Mala marina 3.112.000 dinara, sredstva se finansiraju iz kredita.

Za poljoprivredu 64 miliona

Kod programa Poljoprivreda i ruralni razvoj opredeljeno je 63.911.000 dinara, odnosno 3,55% budžeta prema programu koji je usvojen u 2019. godini i ugovorenim i započetim aktivnostima u 2019. godini.

Kod programa Zaštita životne sredine opredeljeno je 5.600.000 dinara ili 0,31% budžeta, akcenat je stavljen na aktivnost zaštite prirode u iznosu od 2.500.000, za upravljanje komunalnim otpadom predviđeno je 1.000.000, za upravljanje zaštitom životne sredine 1.100.000 i za aktivnost praćenja kvaliteta elemenata životne sredine 1.000.000 dinara. Sredstva se mogu koristiti tek nakon usvajanja Programa zaštite životne sredine od strane nadležnog ministarstva.  

Više od 300 miliona za ulice, stajališta…

Kod programa Organizacija saobraćaja i saobraćajne infrastrukture opredeljeno je 317.597.000 dinara, odnosno 17,66% ukupnog budžeta, sredstva od viših nivoa vlasti iznose 120.279.000 i sredstva iz budžeta 197.318.000 dinara.

Sredstva su namenjena za upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture u iznosu od 28.700.000, za javni gradski i prigradski prevoz 6.000.000, za projekat rekonstrukcije raskrsnice ulica Miloša Crnjanskog, Endrea Žilinskog, Zoltana Čuke i Dositejeve koji je završen, ostaje 350.000 za tehnički prijem, za projekat rekonstrukcija ulice Zoltana Čuke do ulice Glavna u iznosu od 46.440.000 od toga 37.800.000 je predviđeno iz dugoročnog investicionog kredita. Tu je i projekat rekonstrukcije ulice Danila Kiša od Dositejeve do Glavne u Bečeju u iznosu od 58.970.000, od toga iz viših nivoa vlasti 56.720.000.

Za projekat postavljanje tucaničkog zastora u ulicama V. Nazora, J. Tomića, Bolmanska, S. Panića, B. Brančića u B. P. Selu i Četkara u Bečeju, projekat iz 2019. godine u iznosu od 28.323.000 finansira se iz kredita u iznosu od 28.073.000.

Takođe za projekat iz 2019. godine nanošenje novog asfaltnog sloja u ulicama u naselju Severa Đurkića, Šandora Petefija, Svetozara Čalenića i 1. maja u Bečeju 29.930.000 finansira se iz kredita u iznosu od 21.645.000 dinara i iz budžeta u iznosu od 8.825.000 dinara. Rekonstrukcija Zelene ulice u iznosu od 91.609.000 dinara finansira se iz budžeta 45.150.000 i iz viših nivoa vlasti 46.459.000.

Projekat iz 2019. godine je postavljanje dva autobuska stajališta sa grejanjem i hlađenjem u iznosu od 4.900.000 dinara.

Novi projekat je izgradnja pešačke staze u Botri u iznosu 7.500.000, od toga iz viših nivoa vlasti 7.100.000 dinara. Rekonstrukcija tri autobuska stajališta (dva u Radičeviću i jedno u B. P. Selu) planirana je u iznosu od 4.750.000 dinara.
Novi projekat, rekonstrukcija puta kroz naselje Nestor Džilitov planiran je iz viših nivoa vlasti u iznosu od 10.000.000 dinara.

Za vrtić 179, za škole 134 miliona

Kod programa Predškolsko vaspitanje i obrazovanje opredeljeno je 178.913.000 dinara, odnosno 9,95% ukupnog budžeta za 2020. godinu. Za funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja 156.579.000 iz budžeta i iz viših nivoa 14.834.000, za izvođenje radova na rekonstrukciji PU „Labud Pejović“ u B. P. Selu 1.150.000 od toga je dobijeno 1.000.000 iz viših nivoa vlasti, za zamenu stolarije (prozora i vrata) na vrtiću „Kolibri“ u Bečeju 2.050.000, od toga je dobijeno 1.900.000 dinara iz viših nivoa vlasti i za postavljanje igrališta u objektu „Kolibri“ u Bečeju planirano je 4.300.000 dinara.

Kod programa Osnovno obrazovanje i vaspitanje opredeljeno je 94.209.000, odnosno 5,24% ukupnog budžeta za funkcionisanje osnovnih škola.
Kod programa Srednje obrazovanje i vaspitanje izdvojeno je 40.983.000, odnosno 2,28% ukupnog budžeta za funkcionisanje srednjih škola.

Za prihvatilište i smeštaj 9 miliona

Kod programa Socijalna i dečja zaštita izdvojeno je 54.354.000 dinara, odnosno 3,02% budžeta za 2020. godinu od čega je iz viših nivoa predviđeno 2.281.000, jednokratne pomoći u iznosu od 26.951.000, prihvatilište i druge vrste smeštaja 9.188.000, za dnevni boravak izdvojeno je 3.308.000, za savetodavno-terapijske i socijalno edukativne usluge 1.047.000, za podršku Crvenom krstu 2.000.000, za podršku deci i porodicama sa decom 7.060.000, za lične pratioce i koordinatore 4.000.000 i za projekat za sprovođenje Operativnog plana za inkluziju Roma 800.000 dinara.

Zdravlje će da „košta“ 31 milion

Kod programa Zdravstvena zaštita izdvojeno je 31.735.000 dinara, odnosno 1,77% ukupnog budžeta za 2020. godinu, za funkcionisanje ustanove primarne zdravstvene zaštite 17.855.000, za mrtvozorstvo 1.400.000, za sprovođenje aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravlje 480.000 i 12.000.000 dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zgrada domova zdravlja u opštini Bečej.

Za kulturu i informisanje 157 miliona –  za informisanje 8

Kod programa Razvoj kulture i informisanja opredeljeno je 157.849.000 odnosno 8,78% ukupnog budžeta za 2020. godinu, iz sopstvenih prihoda 14.463.000 i iz viših nivoa vlasti 46.895.000, ostatak od 96.491.000 iz budžeta.

Za funkcionisanje lokalnih ustanova kulture izdvojeno je 57.340.000 dinara, za jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva 39.664.000, gde su predviđena sredstva iz viših nivoa 2.480.000. Za javno informisanje planirano je 8.250.000 dinara i za izradu dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Mala zarda u B.P. Selu 960.000 prenosi se iz budžeta za 2019. godinu, za projekat sanacija i dogradnja zgrade Gradskog muzeja u iznosu od 40.500.000 planirano je finansiranje iz viših izvora 40.000.000 na bazi konkursa, za projekat digitalizacija bioskopa 6.720.000, od toga iz budžeta 2.220.000, a 4.500.000 su sredstva pozorišta dobijena na konkursu, za projekat sanacije krova Gradskog pozorišta planirano je 4.415.000 dinara iz viših nivoa vlasti.

Za razvoj sporta i omladine 105 miliona

Kod programa Razvoj sporta i omladine opredeljen je iznos od 105.199.000 dinara, odnosno 5,85% iz budžeta 73.656.000 iz sopstvenih prihoda 23.543.000 i iz viših nivoa 8.000.000.

Za podršku lokalnim sportskim organizacijama i udruženjima i savezima 25.471.000, za funkcionisanje sportskog centra 57.182.000 u čemu sopstvena sredstva ustanove iznose 23.543.000, za rekonstrukciju sanitarnih čvorova u sportskom centru 4.708.000, za projekat rekonstrukcije sportskog terena i tribina u Partizanu predviđeno je iz budžeta 250.000, za projekat presvlačenja rukometnog igrališta u B. P. Selu 5.588.000, od čega je 2.588.000 iz sopstvenih sredstava, za rekonstrukciju sanitarnog čvora u sportskom centru 4.708.000, za novi projekat rekonstrukcija kuglane u Bačkom Gradištu 6.000.000, od toga 4.000.000 iz viših nivoa vlasti i za novi projekat pokrivanja tribina na Gradskom stadionu u Bečeju 6.000.000, od toga 4.000.000 dinara iz viših nivoa vlasti.

Za kredite 149 miliona

Kod programa Opšte usluge lokalne samouprave opredeljeno je 418.943.000 dinara, odnosno 23,30% ukupnog budžeta za 2020. godinu. Za funkcionisanje lokalne samouprave planirano je 226.154.000, za funkcionisanje mesnih zajednica izdvojeno je 36.031.000, za otplatu glavnice i kamata 149.200.000, za opštinsko pravobranilaštvo 5.158.000, za funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina 250.000 i za upravljanje vanrednim situacijama 2.150.000 dinara.

Za skupštinu 16, za izvršne organe 34 miliona

Kod programa Politički sistem lokalne samouprave planirano je 50.088.000 dinara, odnosno 2,78% ukupnog budžeta, za funkcionisanje skupštine 16.018.000 i za funkcionisanje izvršnih organa 34.070.000 dinara. Za program Energetska efikasnost nije planirana potrošnja.

R.M. – 19. deo (tekst je objavljen u 790. broju Bečejskog mozaika, 27. decembra)
Projekat „Odluke u ime građana 2019“ sufinansiran je iz budžeta opštine Bečej. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija