Specijali BM (144)

Drugi rebalans opštine kase – preraspodela novca – usvojen je 6. jula na svega dvadesetominutnoj sednici Skupštine opštine bez ijedne reči rasprave. Opozicioni odbornici, kao i jednom prilikom 2017. godine kada je rebalans opštinskog budžeta takođe usvojen bez rasprave, ipak nisu glasali za rebalans, uprkos tome što primedaba – bar glasno izrečenih – na njega nisu imali.
Razloge za rebalans budžeta ni predstavnici lokalne vlasti nisu obrazložili.

Opštinski budžet će u narednim godinama raspolagati sa sve manje novca od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji katastarske opštine Bečej. Po procenama člana Opštinskog veća zaduženog za poljoprivredu Anđelka Miškovića, priliv će se svake godine smanjivati za 10 ili više procenata.

Završni račun opštinskog budžeta za 2017. godinu i izveštaj o izvršenju prošlogodišnjeg budžeta usvojen je većinom glasova odbornika na sednici Skupštine opštine Bečej 14. juna.
U izveštaju o izvršenju budžeta opštine navodi se da budžetski deficit iznosi 143,18 miliona dinara, a fiskalni 143,26 miliona, odnosno 13,13 odsto.

Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju opštine Bečej do 45,5 miliona dinara usvojena je na sednici Skupštine opštine 29. maja.

Sve države potpisnice Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, među kojima je i Srbija, moraju manjinskim zajednicama omogućiti efikasno učestvovanje u kulturnom, socijalnom i ekonomskom životu i javnim poslovima.

A Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény aláírói - közöttük van Szerbia is - felvállalták, hogy megteremtik a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek számára azokat a feltételeket, amelyek a kulturális, a társadalmi és a gazdasági életben, valamint a közügyekben - különösképpen az őket érintőkben - való részvételhez szükségesek.

Građani Bečeja i Novog Bečeja su od 3. decembra na internet sajtu Bečejskog mozaika (www.becejski-mozaik.co.rs) odgovarali na pitanja o tome da li je po njihovom mišljenju potrebna dvojezičnost - korišćenje srpskog i mađarskog jezika - u javnim ustanovama i institucijama u Bečeju i Novom Bečeju.

Građani Bečeja i Novog Bečeja su od 3. do 17. decembra na internet sajtu Bečejskog mozaika (www.becejski-mozaik.co.rs) odgovarali na pitanja o tome da li je po njihovom mišljenju potrebna dvojezičnost - korišćenje srpskog i mađarskog jezika - u javnim ustanovama i institucijama u Bečeju i Novom Bečeju.

A kisebbségi közösségeknek (a mi esetünkben a magyar nemzeti közösségnek) joga van az anyanyelvű oktatásra, tájékoztatásra, hivatalos nyelv- és íráshasználatra, valamint a nemzeti kultúra ápolására.

Manjinske zajednice (u našem slučaju mađarska nacionalna zajednica) imaju pravo na obrazovanje na maternjem jeziku, na informisanje, službenu upotrebu jezika i pisma i na negovanje nacionalne kulture.
Ustavom Srbije (iz 2006. godine) je predviđeno da „merama u obrazovanju, kulturi i javnom obaveštavanju, Republika Srbija podstiče razumevanje, uvažavanje i poštovanje razlika koje postoje zbog posebnosti etničkog, kulturnog, jezičkog ili verskog identiteta njenih građana“.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali