Bečejski poslanici su 2. jula doneli odluku o prvom rebalansu budžeta opštine za 2016. godinu, po kojoj planirani prihodi i primanja i rashodi i izdaci budžeta opštine Bečej za 2016. godinu iznose 1.910.282.000 dinara, od toga su sredstva iz budžeta 1.416.634.000 dinara, prihodi budžetskih korisnika iz ostalih izvora su 51.827.000 dinara, prihodi iz izvora drugih nivoa vlasti 252.133.000 dinara i preneta sredstva su 189.688.000 dinara.

U šestomesečnom izveštaju o trošenju novca iz budžeta opštine, koji je 31. avgusta usvojen na 6. sednici Skupštine opštine, navodi se da postoji budžetski suficit u iznosu od oko 148 miliona dinara zbog uplate PIK-a „Bečej“ za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (obaveza iz 2015. godine plaćena u prvoj polovini 2016) i naknade za zaštitu životne sredine, a programi za trošenje ovih namenskih sredstava usvojeni su u prvom rebalansu opštinskog budžeta. Inače, u prvih 6 meseci 2016. godine primanja i prihodi budžeta bili su 646,7 miliona dinara, a preneta sredstva iz prošle godine 189 miliona dinara, što ukupno iznosi 836,4 miliona dinara korigovano za povraćaj sredstava u budžet od PD EPS-Snabdevanje za pogrešno izvršene uplate u iznosu od 18.857 dinara i 87.479 dinara i od Muzičke škole „Petar Konjović“, povraćaj neutrošenih sredstava u iznosu od 256.000 dinara, te je to ukupno 836,8 miliona dinara, dok su ukupni rashodi i izdaci bili 493,5 miliona dinara.

Prema programskoj strukturi rashoda opštinskog budžeta u prvoj polovini 2016. godine, u okviru programa lokalnog ekonomskog razvoja za finansijsku podršku lokalnom ekonomskom razvoju potrošeno je 2,7 miliona dinara (86 odsto od 3,2 miliona, koliko je predviđeno za celu godinu), za finansijsku podršku za lokalni ekonomski razvoj samouprave predviđeno je 3 miliona dinara a nije potrošeno ništa, za otkup nekretnina za realizaciju Plana detaljne regulacije komercijalne banje u Bečeju predviđeno je ukupno 10 miliona dinara i potrošeno je 5,9 (59,9 odsto), za otkup nekretnina za realizaciju fiskulturne sale u Bačkom Petrovom Selu planirana je potrošnja 2,5 miliona dinara (realizacija u prvih 6 meseci godine je 0 dinara), za dodatnu socijalnu zaštitu – lični pratioci i koordinatori predviđen je iznos od 2 miliona dinara, a u prvih 6 meseci potrošeno je 1,5 miliona (ostvarenje 77,9 odsto).

Pojedini članovi Opštinskog veća – vlada lokalne samouprave – u ovoj, ali i u prethodnim mandatima su veoma relaksirano radili svoj posao za oko 60.000-70.000 dinara mesečno (volonteri za oko 30.000). Dešavalo se i dešava se i danas da se pojedini lokalni većnici danima ne mogu „pronaći“ u zgradi lokalne samouprave, da se ne javljaju na službene telefone…

Nakon lokalnih izbora 2016. godine izabrani su stari/novi članovi Opštinskog veća, a od njih sada, za razliku od ranijih godina, predsednik opštine traži mesečne izveštaje o radu.

Na 19. sednici Skupštine opštine održanoj 15. juna usvojen je izveštaj o izvršenju budžeta opštine u 2016. godini i odluka o završnom računu prošlogodišnjeg opštinskog budžeta.

Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Bečej usvojena je pre nedelju dana, 30. juna, na 20. sednici Skupštine opštine Bečej. Predviđeno je da „ekološku taksu“ plaćaju fizička i pravna lica „čija aktivnost utiče na životnu sredinu, u skladu sa Uredbom o određivanju aktivnosti čije obavljanje utiče na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 109/2009 i 8/2010)“ po osnovu korišćenja nepokretnosti: za korišćenje poslovnih zgrada i poslovnih prostorija za obavljanje poslovne delatnosti privrednih subjekata; za korišćenje zemljišta za obavljanje redovne delatnosti privrednih subjekata; po osnovu ostvarenog prihoda od obavljanja određenih aktivnosti koje utiču na životnu sredinu.

Predstavnici opozicije i vlasti su više od tri sata diskutovali o opštinskom budžetu, o deficitu i suficitu, o tome da li u Toplani ima ili nema novih zaposlenih, o eventualnim greškama u izveštaju o trošenju novca iz budžeta, o znanju ili neznanju pojedinih odbornika, da bi 22. sednica Skupštine opštine 3. oktobra kulminirala mučnom raspravom „o krvi i tlu“ i prebrojavanjem Srba i Mađara u Gradskom muzeju – to je, na trenutke, podsećalo na devedesete godine prošlog veka.

Predstavnici opozicije i vlasti su više od tri sata diskutovali o opštinskom budžetu, o deficitu i suficitu, o tome da li u Toplani ima ili nema novih zaposlenih, o eventualnim greškama u izveštaju o trošenju novca iz budžeta, o znanju ili neznanju pojedinih odbornika, da bi 22. sednica Skupštine opštine 3. oktobra kulminirala mučnom raspravom „o krvi i tlu“ i prebrojavanjem Srba i Mađara u Gradskom muzeju – to je, na trenutke, podsećalo na devedesete godine prošlog veka.

Treći rebalans opštinskog budžeta, uz četiri usmeno podneta amandmana vlasti, odbornička većina je na sednici Skupštine opštine 19. oktobra usvojila bez ijedne reči rasprave – za oko 5 minuta.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali