Uprava za kapitalna ulaganja: Dositejeva na konkursu

  17 februar 2017
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Lokalna samouprava se početkom februara meseca prijavila na konkurs Uprave za kapitalna ulaganja sa projektom rekonstrukcije Dositejeve ulice. Za taj projekat traženo je 38,9 miliona dinara (sa PDV-om), a učešće opštine nije opredeljeno.
O tome da li očekuje da će projekat „proći“ na konkursu, predsednik opštine Dragan Tošić je rekao:

„Pošto prošle godine nismo dobili nikakva sredstva iz Uprave za kapitalna ulaganja, nadamo se da ćemo ove godine dobiti i nadamo se da će ta ulica biti završena ove godine“.
Novi toplovod nije predviđen u sklopu projekta, ali je predsednik opštine rekao da je vrednost celog poduhvata oko 40-42 miliona dinara.
Projektant rekonstrukcije Dositejeve ulice je Biro za projektovanje BiA-Projekt iz Novog Sada, a glavni projektant je diplomirani inženjer građevinarstva Ivan Tripković.
Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija saobraćajnica, elektroenergetske instalacije i javno osvetljenje, projekat saobraćajne signalizacije i projekat privremene saobraćajne signalizacije.
Predviđena je rekonstrukcija ulice u dužini od 321 metar, površina kolovoza je 1.310 m2. Predračunska vrednost radova predviđenih projektom je 32,5 miliona dinara.
Dositejeva ulica je sada u veoma lošem stanju, oštećen je asfaltni kolovoz širine 4-4,5 metara koji je krpljen zbog ugradnje instalacija. Pešačke staze su od različitog materijala, takođe krpljene posle postavljanja instalacija.
Projektom je predviđeno da Dositejeva ulica bude jednosmerna, kakva je i sada, širine 3,5 metara. Pešačke staze bi trebale da budu 1,75 metara široke, a između kolovoza i pešačke staze je projektovana zelena površina prema uslovima na terenu.

Dositejeva ulica počinje od raskrsnice sa ulicom Ger-berovih prema ulici Zoltana Čuke. Sa desne strane ulice projektovano je 44 parkinga (podužni) dimenzija 2,5 puta 5,5 metara.
Niveleta saobraćajnice je postavljena tako da se uklopi u okolne objekte i omogući odvodnjavanje kišnice. Uz saobraćajnicu su projektovani i ivičnjaci do zelenila i između parkinga i pešačke staze, i parkinga i zelenila. Uz levu i desnu ivicu kolovoza su projektovani slivnici koji se povezuju na postojeći sistem mešovite kanalizacije.
Kolovoz je projektovan od asfalta, a parkinzi i pešačke staze od betonskih ploča.

Na mestu dva pešačka prelaza preko Dositejeve ulice u zoni škola, predviđene su platforme (6 centimetara izdignute od kolovoza) za umirenje saobraćaja koje bi trebale da budu od betonskih ploča (crvenih i belih).
Posebnim projektima treba da bude obrađeno kabliranje nadzemne električne mreže, rekonstrukcija toplovoda i demontaža postojeće rasvete.
Odvodnjavanje svih saobraćajnih površina predviđeno je slivnicima koji će biti povezani na postojeću mešovitu kanalizaciju.
Postojeće drveće se zadržava u delu ulice gde ostaje u zelenom pojasu. Ostalo drveće se seče i predviđena je sadnja novog.

Za javno osvetljenje Dositejeve ulice, kao i raskrsnica sa ulicama Danila Kiša i Zoltana Čuke je predloženo rešenje sa 20 dekorativnih stubova na koje će biti postavljeno ukupno 37 svetiljki sa LED izvorima svetlosti različitih snaga.
Za javno osvetljenje ulice treba postaviti 11 stubova visine 6 metara, a na stubove je predviđena montaža po dve svetiljke sa LED izvorima svetlosti. Za potrebe osvetljenja raskrsnice ulica Dositejeve i Danila Kiša predviđeno je rešenje sa tri stuba visine 4 metra. Na svakom stubu bi se nalazila jedna svetiljka sa LED izvorom svetlosti. Za potrebe osvetljenja raskrsnice ulica Dositejeve i Zoltana Čuke predviđeno je rešenje sa 6 stubova visine 6 metra. Na 5 stubova je predviđena montaža po dve svetiljke.

Maksimalna jednovremena električna snaga instalacija za napajanje javnog uličnog osvetljenja Dositejeve ulice iznosi 968 W.
Napajanje stubova javnog osvetljenja trebalo bi da se obavlja iz novoprojektovanog razvodnog ormana javne rasvete (ROJR), koji će biti postavljen na zelenoj površini na početku Dositejeve ulice.
Predviđeno je da se javno osvetljenje uključuje automatski kada se uključuje i postojeće javno osvetljenje.

K.D.F.

Naslovi

Popularni Članci

      

Okom Kamere