Planovi rada Stankoma i Vodokanala: Šta će raditi javna preduzeća ove godine?

  19 februar 2010
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Javno preduzeće Stankom 2010. godine planira da ostvari prihode u iznosu od 68,6 miliona dinara (po proceni ukupni prihodi 2009. godine iznosiće oko 113 miliona dinara, a bilo je planirano 68,5 miliona).

Stankom je za izgradnju, kupovinu i popravku poslovnog i stambenog prostora predvideo 900.000 dinara, za ugovorne i zakonske obaveze stambenog fonda i poslovnog prostora 800.000 dinara, za investiciono i tekuće održavanje poslovnog fonda milion dinara, za održavanje pružnih prelaza 750.000 dinara, za održavanje i izgradnju semafora planira se potrošiti 900.000 dinara, a za struju koju troše semafori 300.000 dinara.
Za krpljenje rupa i uređivanje bankina na lokalnim putevima predviđeno je 3 miliona dinara, za održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije 3,9 miliona, a za održavanje puteva u zimskim uslovima 5 miliona.
Nažalost, u budžetu Stankoma nije predviđen nijedan dinar za izgradnju i rekonstrukciju ulica u Bečeju.
Za održavanje otvorene i zatvorene atmosferske kanalizacije planira se obezbediti pola miliona dinara, a isto toliko i za dekoraciju grada.
Za popravku i uređenje trotoara trebalo bi da se potroši milion dinara, a za pripremu i uređenje gradskog zemljišta 3,4 miliona. Za održavanje javne rasvete predviđeno je 2,5 miliona dinara, a za utrošak električne energije za javnu rasvetu 17,5 miliona.
U Javnom preduzeću Vodokanal planom proizvodnje za 2010. godinu predviđeno je bušenje dva bunara (tako bi ih bilo ukupno 14). Pošto je ovo javno preduzeće preuzelo staranje o proizvodnji i distribuciji vode u Bačkom Petrovom Selu i Bačkom Gradištu, planom je predviđeno da u Petrovom Selu postoji 11 bunara (2 nova), a u Bačkom Gradištu 4 (jedan novi).
Predviđeno je da će ukupni prihodi Vodokanala ove godine biti 108 miliona dinara (prihodi u 2009. trebali bi da budu 97,3 miliona dinara).
Što se investicija tiče, za bušenje bunara i za izgradnju potrebne infrastrukture predviđeno je 20 miliona dinara, za revitalizaciju šest bunara 2,5 miliona, a za izradu investiciono-tehničke dokumentacije (projekti za dva nova bunara, elaborat o sanitarnim zonama zaštite i o detaljnim hidrogeološkim ispitivanjima) planira se obezbediti 6,9 miliona, dok je za opremanje bunara radio-vezom za prenos informacija i video-nadzorom i sanitarnim zonama zaštite potrebno 18 miliona dinara.
Pored toga, u Vodokanalu planiraju izvođenje sanacionih radova na objektu filter-stanice u fabrici vode u vrednosti od 8 miliona dinara, nabavku i ugradnju opreme u crpnoj i filter-stanici (3 miliona), opremanje fabrike vode centralnom komandom i video-nadzorom (7 miliona) i izradu investicione dokumentacije (3 miliona), a za nabavku i ugradnju merača protoka predviđeno je 2 miliona dinara itd.
Ovo javno preduzeće planira da sanira i rekonstruiše vodovodne šahtove i vodovodne mreže (50 miliona), da rekonstruiše priključne i razvodne instalacije u višespratnim stambenim zgradama (5 miliona), a tu je i nabavka i ugradnja novih vodomera (2,8 miliona), kao i izrada investiciono-projektne dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju dotrajale vodovodne mreže (3 miliona) i geodetsko snimanje i kartiranje vodovodne mreže (milion dinara).
Što se kanalizacije tiče, predviđeno je ukupno 15,6 miliona dinara za izradu projektne dokumentacije, za upravljanje i nadzor crpnih stanica u Bečeju, za rekonstrukciju i sanaciju opreme i objekata crpnih stanica itd. Pored toga, Vodokanal planira da kupi servisno vozilo (800.000 dinara), računare sa štampačem (350.000 dinara), cisternu sa vakuum pumpom (1,5 miliona), muljne i dubinske pumpe (1 milion), opreme za detekciju curenja (3 miliona) i za daljinsko očitavanje vodomera (1 milion), terensku laboratoriju (1 milion) itd.
Za prečišćavanje otpadnih voda – nabavka i ugradnja pužnog transportera, nabavka opreme, dokumentacija itd. – planirano je 14,6 miliona, a za izradu projektne dokumentacije izvorišta i distribucione mreže u Bačkom Petrovom Selu i Bačkom Gradištu potrebno je obezbediti 27 miliona dinara.
Vodokanal ima i posebne projekte, a realizacija tih projekata zavisiće od prihvaćenih programa i priliva sredstava. Dakle, lokalna samouprava i javno preduzeće (nosioci projekata) planiraju i ove investicije: izgradnju kanalizacije otpadnih voda u Bečeju u vrednosti od 50 miliona dinara iz programa NIP-a (iz 2006. i 2007. godine), koja je 2008. godine preneta u nadležnost Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine. Pored toga, ove godine trebalo bi da se završe i ugovoreni radovi sa Fondom za kapitalna ulaganja (rekonstrukcija uređaja za prečišćavanje otpadnih voda – 5 miliona dinara; izrada projektne dokumentacije, revizija idejnih projekata vodovoda i kanalizacije u Bečeju – 4 miliona dinara; izrada projektne dokumentacije za izradu novih objekata uređaja za prečišćavanje otpadnih voda – 3,5 miliona dinara). Pominje se i izrada projektno-tehničke dokumentacije za regionalni vodovod Bečej-Bačko Petrovo Selo-Bačko Gradište i, eventualno, Novi Bečej (30 miliona dinara).           

K.D.F.
(U sledećem broju: planovi Toplane i Komunalca za 2010. godinu)

Naslovi

Popularni Članci