Peter Knezi o prekršajnoj prijavi: Poslovanje opštine u okviru zakona

  15 jun 2012
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Predsednik opštine Peter Knezi je u utorak na konferenciji za novinare detaljno pričao o zahtevu za pokretanje prekršajne prijave, koju je protiv njega, kao odgovornog lice za izvršenje budžeta, 8. februara 2012. godine podnela Državna revizorska institucija na osnovu nalaza prilikom revizije završnog računa budžeta opštine za 2010. godinu.

Do sada je održano jedno ročište u Prekršajnom sudu u Bečeju, kada se Knezi izjasnio o navodima revizora. O daljem toku slučaja Knezi je rekao: „Pojma nemam šta će biti i kako će biti, sudija je rekla da će verovatno zaključiti predmet. Traženo je izjašnjenje druge strane, ja sam se izjasnio, a sud će da odluči da li će zaključiti dokazni postupak i doneti odluku ili će nastaviti“.
Državni revizori su zatražili određene „ispravke“ u budžetu opštine, koje, recimo, za prošlu godinu nisu urađene, jer u trenutku prezentovanja izveštaja DRI, ta godina je već prošla. Prema Knezijevim rečima, 90 posto primedaba su bile vezane za prikupljanje dokumentacije i potkrepljenje pojedinih isplata iz budžeta, a te primedbe su uzete u obzir ove godine.
Jedna primedba revizora tiče se toga što je više novca plaćeno zaposlenima u opštinskim organima od dozvoljenog (u 24 navrata je više plaćeno): „Mi smo odluku o tome da plaćamo dodatne iznose za naše radnike doneli na Opštinskom veću, on raspolaže budžetom, to jest stavkama i isplatama, osim u slučajevima kada predsednik opštine odlučuje. To je bilo jedno od pitanja koja smo kolektivno rešavali još 2009. godine kada smo planirali budžet za 2010. godinu. Na ta sredstva koja smo više isplatili, platili smo i poreze i doprinose državi, tako da u tom smislu nismo uskratili budžet države. Nije opravdanje, ali i u drugim opštinama je tako rađeno i isplaćivani su mnogo veći iznosi. Iz izveštaja revizora na sajtu tog organa se vidi da su svuda gde su vršili kontrolu podneli prijave protiv više lica, a jedino je u Bečeju podneta prijava protiv jednog odgovornog lica, to jest predsednika opštine. Sve primedbe, osim ove prve koja je bila vezana za volju onoga koji raspolaže sredstvima lokalne samouprave, bile su vezane za tehnički deo završnog računa budžeta, nedostatak dokumentacije“, rekao je Knezi.
Revizori su uočili i da u šest slučajeva opština plaćala raznim firmama i organizacijama, a nije raspisala javnu nabavku. Reč je o Omladinskoj zadruzi „Stari Bečej“ (702.000 dinara), o Mozaiku d.o.o. (564.000 dinara), o N-copi d.o.o. Novi Sad (764.000 dinara), o Medijum d.o.o. (830.000 dinara) i o Vikoprom d.o.o. (1.046.000 dinara).
„Ti iznosi su se odnosili na celu godinu. Kao sa svim firmama, i sa našim informativnim kućama sklopili smo ugovore o informisanju sa teritorije opštine Bečej, imamo dve novinske kuće, jednu televiziju i jedan radio, i na taj način smo im pomagali u radu. Međutim, i u slučaju Bečejskog mozaika i Medijuma (Bečejski dani), imali smo i dodatne troškove, a to su reklame, javni pozivi ili oglašavanja koje smo mi kao lokalna samouprava morali da objavimo u medijima. Pored toga, sa Medijumom imamo i ugovor o zajedničkom projektu, koji treću godinu radimo o zaštiti životne sredine. To su sve poslovi koji nisu vezani jedan za drugi, ali revizori su to obuhvatili kao jedan posao. Za radio i televiziju nismo imali takve primedbe zato što smo sa njima imali osnovni iznos koji je svako dobijao, ali oglasi, reklame i čestitke su posebni poslovi. Mi smo dali odgovor na primedbu da u određenim stavkama Zakon o javnim nabavkama ne predviđa raspisivanje tendera, niti smo mi to uradili. To je bilo i za stavku koja se odnosila na zasnivanje radnog odnosa i zaključivanju ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova. Isto se odnosi i na Mozaik d.o.o. i na Medijum d.o.o. za isplatu iznosa koji su bili veći nego što je dozvoljeno bez javne nabavke. Odgovor na primedbu je isti, dakle, za tu vrstu usluga nije obavezan tender. Ista primedba je bila stavljena i na isplatu iznosa za N-copi iz Novog Sada, radi se o firmi od koje nabavljamo materijal i stručne usluge za popravku mašina. Što se tiče firme Vikoprom iz Bačkog Petrovog Sela, ona je dobavljač opštinske kantine. Do tada smo imali ugovor sa KMS-om iz Sente, koji je tokom te godine prestao da radi i postoji, i o tome nas je prekasno obavestio. Nismo imali prilike da intervenišemo jer je nabavka za kantinu svakodnevna, našli smo novog dobavljača i sklopili ugovor sa njim na taj iznos“, objasnio je Knezi.
Primedba državnog revizora se odnosila i na isplatu jubilarnih nagrada u iznosu od 321.000 dinara tokom 2009. i 2010. godine za devet zaposlenih: „Revizor je imao primedbu da nismo poštovali odredbe koje regulišu tu oblast, međutim, odluke po kojima smo isplatili te iznose nisu one odluke na koje se revizor poziva. On se poziva na odluku o primeni opšteg kolektivnog ugovora za sve poslodavce na teritoriji Srbije, na aneks opšteg kolektivnog ugovora i na pojedinačni kolektivni ugovor, ali mi smo isplatili taj iznos na osnovu odluke o dodacima na plate, naknade i druga primanja izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima opštine. Po tom pravnom osnovu državni organi nisu nadležni da odlučuju, to radi najviši organ vlasti u opštini i mi smo na osnovu te odluke isplatili jubilarne nagrade“, naveo je predsednik opštine.
Sledeća primedba je da je opština platila 438.000 dinara za poslove koji se inače rade u lokalnoj samoupravi, za info-pult, za prevodilačke poslove, izrade izveštaja o izvršenju budžeta, knjiženje, itd. O tome je Knezi rekao: „Radilo se o tome da je bio povećan obim posla sa jedne strane, za prevodioca sigurno znam da je bilo tako, a sa druge, za nas nije važio samo Zakon o radu nego i Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih, pa od maja 2009. godine nismo u mogućnosti da primimo u rad nove zaposlene na neodređeno vreme, nego su to samo ugovori ili rad na određeno vreme, te kada se poveća obim posla, jedini izlaz nam je u tome da primimo nekog na određeno vreme da radi te poslove. I taj iznos je plaćen za 10-15 radnika, koji su na taj način obavljali poslove u opštini“.
Bilo je plaćanja i sindikalnoj organizaciji opštine. O tome je predsednik opštine rekao da je rađeno po istom principu kao u slučaju jubilarnih nagrada: „Kao predsednik Opštinskog veća i čovek koji delimično raspolaže novcem iz budžeta, ja sam to potpisao, a revizorima je to bio jedini način da podnesu prijavu protiv odgovornog lica. Kazne predviđene za ovu vrstu prekršaja se kreću od 5.000 do milion dinara i videćemo kako će sud odlučiti. Postrevizorni izveštaj smo dobili 8. marta, po devet tačaka nam je ostavljen rok od tri meseca da otklonimo nepravilnosti. To je urađeno i dobili smo zaključak revizora u kojem se navodi da, s obzirom na to da su nepravilnosti otklonjene u sedam slučajeva, konstatuje se da opština Bečej za 2010. godinu nije kršila obavezu dobrog poslovanja. Iz cele priče može se izvesti zaključak da je budžetsko poslovanje opštine bilo u zakonskim okvirima s tim da se ove primedbe koje sam izneo, odnose na neke odluke koje su diskutabilne da li su donete po važećim propisima ili po našim aktima. Sa druge strane, nijedna primedba se ne odnosi na krivično delo ili na nešto što može da se okarakteriše da je opština Bečej u svom poslovanju, u bilo kojoj godini, koristila nezakonito sredstva i, što bi bilo još gore, novac koristila za zakonom nepredviđene namene“, rekao je Knezi.

LJ.M.

Naslovi

Popularni Članci